Nyheter

Samarbeten Affärer

Samarbete med Consid AB - SKL Kommentus AB

10/25/2018

Invit har tecknat ett samarbetsavtal med Consid AB som möjliggör för oss att arbeta som underleverantör på ramavtalet SKL Kommentus AB i upphandlingen ”IT-konsulttjänster resurskonsulter”.

Upphandlingen gällde sju anbudsområden, i form av geografiska regioner, och Consid ingick avtal inom sex av dessa, samt placerade sig först i anbudsutvärderingen inom fem av de sex tilldelade områdena.

Verksamhetsanalys Konstruktion Överlämning Organisation

Verksamhetsanalys, Projektledning, IT-drift

8/25/2018

Projektledning för uppdrag inom SOLTAK AB ett bolag för IT-drift och support

SOLTAK AB är ett kommunalägt bolag (ägt av fyra kommuner) med syftet att samordna produktionen av stödtjänster såsom IT-drift och support.
Invit stöttade SOLTAK AB under 6 månader med verksamhetsutveckling och projektledning.

I workshop-format, intervjuer samt återkommande veckovisa möten som Invit faciliterade utvecklades följande processer och bidrog till ett mer samlat arbetssätt:

 • Projekt- och uppdragsprocessen inkl. implementering av projektledningsverktyg gemensamt med PMO och projektledningsgrupp
 • Faktureringsprocessen gemensamt med Ekonomiavdelningen
 • Ärendeprocessen (från 1:st till 3:rd line support) grundat i ramverket ITIL gemensamt med driftansvarig

Exempel på projektledningsuppdrag där Invit var Projektledare, SOLTAKs tekniker utförare och kommunerna kravställare och kund:

 • Ny funktionalitet i MDM-system såsom mobileIron med tillhörande integration Sharepoint och Follow me print-lösningar
 • Utveckling av funktioner i olika plattformar såsom RDS och Citrix
 • Övergång från lokal filserver till Onedrive
 • Klientutrullning med beställning av hårdvara, paketering av mjukvara, konfiguration och installation samt leverans
 • Framtagande av lösning för tvåfaktorsautentisering med bankID och SMS för säker inlogg i applikationer

Organisation

Bästa kunderna, bästa medarbetarna och bästa lön- och belöningsmodellen

6/17/2018

Invit Management ägs av medarbetarna och har en företagsmodell med: 

 • Enkelt förhållningssätt till kunder genom att vi arbetar med kunder vi tycker om och med de saker som vi brinner för. Vi genomför uppdrag med hjärta och engagemang.
 • Enkelt förhållningssätt mellan medarbetare genom att alla är delägare med rätt till utdelning, har lika lön och driver företaget tillsammans. Vi ger en bra plattform för människor som gillar personligt ansvar och egen frihet.
 • Enkelt förhållningssätt till branschkollegor genom att se alla som partners och inte konkurrenter. Vi är transparenta, generösa med kunskap och vårdar våra relationer.
 • Enkel administration och låga gemensamma kostnader genom moderna IT-stöd och distribuerat ansvar.

Vi har en attraktiv lön- och belöningsmodell som i korthet innefattar:

 • En normallön på 50 000 kr och 7 veckors semester.
 • Sjuk- och pensionsförsäkring motsvarande 12 % av garantilönen.
 • En personlig utjämningskassa för att hantera perioder av olika mycket uppdrag.
 • Delägarskap och vinstutdelning genom förvärv av aktier i Invit Partners AB.

Under det senaste året har även Erik Helmfridsson och Olle Karlsson börjat som nya medarbetare.

Vi finns där bra medarbetare finns! Hör av dig om du vill veta mer!

Analys och Design Konstruktion Samarbeten Affärer

Nytt ramavtal med Landstinget i Värmland

4/30/2018

Invit Management har nu tecknat ramavtal med Landstinget i Värmland via Viati. Vi har fått ramavtal inom områdena Systemutveckling och förvaltning (nivå 3, 4 och 5), IT-arkitekt (nivå 3, 4 och 5), Testledare/Projektledare (nivå 3, 4 och 5) samt Verksamhetsutveckling och krav (nivå 3 och 4). Ramavtalet är giltigt 2018-04-01 – 2022-03-31.

Verksamhetsanalys Organisation Samarbeten Affärer

Införande av Microsoft Dynamics NAV 2018 på Göteborgs Spårvägar

4/20/2018

Invit Management, genom Viati AB, är mycket glada att få förtroendet att agera extern projektledare för uppgradering/nyinstallation av Microsoft Dynamics NAV från 4.0 till 2018 på Göteborgs Spårvägar. Invits projektledare stödjer Göteborgs Spårvägars interna projektledare och bidrar med erfarenhet och kompetens för att säkerställa och följa upp att beställningen mot extern systemleverantör och genomförandet bedrivs i enlighet med beslutat projektdirektiv och projektplan. Uppdraget innefattar samordning, koordinering, planering och tillhörande projektadministration för att driva projektet igenom alla projektsteg fram till förvaltningsfasen.

Uppgraderingen/nyinstallationen avser flera moduler i Göteborgs Spårvägars verksamhet och omfattar ett stort antal användare med varierande behörigheter. Affärssystemet innehåller följande moduler: Ekonomi, inköp & lager, produktion, service, projekt och personal. I uppgraderingen ingår även integration med det befintliga fakturasystemet Basware samt koordinering med övriga relaterade IT-system.

Projektet inleddes under februari 2018 och förväntas pågå i cirka 12 månader.

Analys och Design Konstruktion Överlämning GIS

Nytt webbkartsystem i Varbergs kommun

4/13/2018

Varbergs kommun har under 2018 bytt ut sitt webbkartsystem för medborgarna till Hajk. Hajk är ett webbkartsystem bestående av öppen källkod som drivs av flera kommuner i Västsverige. Invit har arbetat som projektledare och samordnat införandet. Invit har även varit tekniskt stöd. Projektet har bl a innefattat:

- Kravinsamling

- Datainventering och laddning av data i PostGIS

- Uppsättning av WMS-tjänster i GeoServer

- Installation och konfiguration

- Systemutveckling av Hajk

- Dokumentation och arkitekturbeskrivning

Länk till karta.varberg.se

Analys och Design Konstruktion GIS

Fördjupad översiktsplan Borås Stad

4/6/2018

Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan för Borås. Översiktsplanen är nu i skedet antagande och Invit har fått i uppdrag att visualisera översiktsplanen digitalt genom att utveckla en karttjänst. Tjänsten är tänkt att ge användarna möjlighet att navigera mellan kartmaterial och dokumentation på ett smidigt sätt, detta genom relationer mellan textmassan och det kartmaterial Borås tar fram. Tjänsten kommer använda det API och administrationsgränssnitt Invit tidigare levererat till Borås för hämtning och administration av data. Invit ansvarar för systemutveckling och design av tjänsten.

Samtidigt arbetar Invit med att förbättra ovan nämnda API och administrationsgränssnitt med nya HTML5-tekniker och fler möjligheter till anpassning av Borås Stads externa karttjänster. Dessa anpassningar kommer till exempel möjliggöra fördjupade sökningar i geografiska databaser och tillvägagångssätt för användaren att anpassa upplevelsen av de externa karttjänsterna.

Organisation

Olle Karlsson ny medarbetare på Invit

3/23/2018

Vi välkomnar Olle Karlsson som ny medarbetare på Invit. Olle är stationerad i Örebro och har 9 års erfarenhet av systemutveckling, 6 år som IT-konsult och 3 år som produktutvecklare. Som IT-konsult har Olle arbetat i projekt av varierande storlek och längd, allt från punktinsatser på några veckor till 2 års uppdrag. 

Under tiden som produktutvecklare har Olle arbetat som nästan alla roller inom systemutveckling, allt från designer och systemarkitekt till teamleader. Olle fungerar ofta som mentor till juniora kollegor och finner erfarenhetsutbyten mycket givande. 

Läs mer om Olle på Linkedin

Organisation

Erik Helmfridsson ny medarbetare på Invit

9/5/2017

Invit Management förstärks ytterligare genom att Erik Helmfridsson börjar jobba med oss. Erik har 14 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och projektledning och kommer stärka vårt team genom sitt fokus på att leda våra kunder från tanke till tydligt värdeskapande resultat inom områden som ligger utanför deras kärnkompetens, exempelvis införande av nya IT system, strategiarbete från vision till handling samt utveckling av arbetsprocesser.

Erik har mycket god förmåga att förstå en verksamhets behov och omsätta dem till värdeskapande utveckling. Han är prestigelös och strukturerad med fokus på att leverera bästa möjliga lösning i varje situation.

Erik är drivande, social och engagerande med stor vana vid att involvera och skapa entusiasm kring nya arbetssätt och IT-system.

Verksamhetsanalys Förstudie GIS

Statistik på kartan

8/29/2017

Projektets nytta var att tillgängliggöra och öka användandet av geografisk bunden statistik för Göteborg stads stadsdelsförvaltningar samt att få till ett kontinuerligt arbetssätt för statistik på karta.

Invit har arbetat som projektledare för framtagande av:

 • En specifikation för statistik på karta med en dokumenterad arbetsprocess från beställning till leverans
 • En enhetlig leverans i form av en mappstruktur och lagerindelning för kartskikten med ett metadatablad till varje kartskikt
 • Digitala kartskikt med beskrivande metadatablad för en första leverans
 • En dokumenterad arbetsprocess av framtagande av statistik med Q-GIS

Arbetet med att vidare ta fram Stadsdelsförvaltningarnas behov och att leverans säkerställs förvaltas av en tillsatt geodatagrupp.

Verksamhetsanalys Överlämning Organisation

Relationshandlingar: Nulägesbeskrivning och rekommendation på nytt arbetssätt

8/28/2017

I samband med Trafikkontorets processarbete har det konstaterats att det sannolikt är stora kostnader för Trafikkontoret med dagens arbetssätt kring överlämning och hantering av relationshandlingar.

Invit har gjort en utredning där:

 • Nuläget kartlades med fokus på arbetsrutiner och processer inklusive styrande dokument
 • Identifiering av flaskhalsar med avseende på tid och kostnad med dagens arbetssätt
 • Ett beslutsunderlag för ledningsgrupp i form av rekommendationer som minimerar och/eller tar bort flaskhalsar

Organisation Affärer

Ett medarbetarägt konsultföretag där vi arbetar med det vi brinner för, ihop med kunder vi tycker om.

5/2/2017

Invit Management AB grundades under 2015 och ägs av medarbetarna. Vår gemensamma ambition är att driva ett lönsamt konsultföretag där vi själva vill arbeta under lång tid framöver.

Utifrån tidigare erfarenheter, på både små och stora konsultföretag har vi hittat en företagsmodell med:

 

 • Enkelt förhållningssätt mellan medarbetare genom att alla är delägare med rätt till utdelning, har samma lön och driver företaget tillsammans. Vi ger en bra plattform för människor som gillar personligt ansvar och egen frihet.
 • Enkelt förhållningssätt till kunder genom att vi arbetar med kunder vi tycker om och med de saker som vi brinner för. Vi genomför uppdrag med hjärta och engagemang.
 • Enkelt förhållningssätt till branschkollegor genom att se alla som partners och inte konkurrenter. Vi är transparenta, generösa med kunskap och vårdar våra relationer.
 • Enkel administration och låga gemensamma kostnader genom moderna IT-stöd och distribuerat ansvar.

Vi har nu en lönsam verksamhet i enlighet med våra ambitioner.   

Årsredovisning 2016 >>

Medarbetare

Vi har en attraktiv lön- och belöningsmodell som i korthet innefattar:

 • En garantilön med en mycket hög normallön och 7 veckors semester.
 • Sjuk- och pensionsförsäkring motsvarande 13 % av garantilönen.
 • En personlig utjämningskassa för att hantera perioder av olika mycket uppdrag.
 • Delägarskap och vinstutdelning genom förvärv av aktier i Invit Partners AB.

Under året har Christan Göransson, Mattias Andrén och Johan Sandberg börjat som nya medarbetare. Samtliga har även valt att bli delägare.

Vi finns där bra medarbetare finns! Var finns du?

 

 

Kunder och uppdrag

Vi har höga ambitioner; för oss själva och för våra kunder. Vi vill i varje uppdrag vara bättre, mer innovativa och leverera mer nytta. Detta utvecklar oss och våra kunder. 

 

Våra kunder 2016 var bl.a. Bodens Kommun, Borås Stad, Chalmers, Falkenbergs Kommun, Varbergs Kommun, Göteborgs Stad (Stadsbyggnadskontoret, Kretslopp och vatten, Trafikkontoret), Kristianstad kommun, Fellingsbro Folkhögskola, Jordbruksverket, Region Örebro, SMHI, VA-utveckling, Kristinehamns kommun, Transportstyrelsen och Örebro Kommun. 

Samarbetsavtal och partners

Vi har samarbetsavtal med bl.a. Cybercom, Consid, E-work, Dfind, Mahomebee och Viati. Via våra partners har vi därmed tillgång till de viktigaste ramavtalen för våra kunder inom stat och kommun.

IT-konsulttjänster 2012 (kommuner, landsting, m.fl.)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (statliga myndigheter)

IT-konsulttjänster (Göteborg Stad och kringliggande kommuner) 

 

Införande av EDP Vision Bygg och Miljö i Falkenbergs Kommun

3/11/2017

Falkenbergs Kommun har under 2016 gått över till EDP Vision som ärendehanteringssystem för både miljö- och bygglovsärenden. Invit har arbetat som projektledare och samordnat verksamhetsinförandet. Projektet har bl.a. innefattat:

 • Städning av gamla ärenden i Byggreda/Miljöreda
 • Integration mot Solen/Fastighetsregister
 • Konverterat och kodad om ärenden/åtgärder från Byggreda/Miljöreda till Vision
 • Digital kungörelse i Post och Inrikes

Införande av EDP Vision och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

3/11/2017

Stadsbyggnadskontoret i Varbergs Kommun har under 2016 gått över till EDP Vision som ärendehanteringssystem. Invit har arbetat som projektledare och ansvarat för verksamhetsinförandet. Projektet har bl.a. innefattat:

 • Städning av gamla ärenden i Byggreda
 • Införande av digital dokumenthantering
 • Omarbetade mallar med ny grafisk profil
 • Integration mot KommunGIS/Fastighetsregister
 • Införande av Office 365
 • Infört helt nya ärendetyper och händelsekategorier för att stötta ett digitalt arbetssätt och bättre möjligheter att mäta och följa upp
 • Konverterat och kodat om ärenden/åtgärder från Byggreda till Vision
 • Infört förbättringar i registrering av ärenden (handlingar, beslut, ansökan/anmälan)
 • Digital kungörelse i Post och Inrikes
 • Digitalt stöd för prissättning enligt gällande PBL-taxa
 • Infört helt digitala rutiner för debitering och fakturering i EDP Vision med kopplingar till Visma

 

Arbetet fortsätter med ambitionen att nå ett helt digitalt arbetssätt för handläggning av plan och bygglovsärenden.

Digitalisering och IT för ett aktivitetsbaserat arbetssätt

3/11/2017

Förvaltningen Kretslopp och vatten på Göteborgs Stad skall samlokaliseras och införa aktivitetsbaserat arbetssätt. Invit har genomfört en genomlysning av verksamheten med syfte att ta fram ett förbättringsprogram som leder till en effektiv digitaliserad verksamhet och de IT-stöd ett aktivitetsbaserat arbetssätt kräver. Genom drygt 100 arbetsmöten med verksamheten har projektet kartlagt nuvarande verksamhetsarkitektur i form av processer, IT-stöd, och underliggande infrastruktur.  Vi har även samlat in krav och behov som samordnas i ett övergripande förbättringsprogram.

Konstruktion Överlämning

Konst i Örebro Län

2/16/2017

Invit har fått i uppdrag att ta fram Konst i Örebro Läns nya webbplats. Webbplatsen kommer att presentera konstnärer i länet med aktuella utställningar och även olika typer av utställare såsom konsthallar och gallerier. Det kommer också att vara möjligt att använda "min position" för att hitta konst nära dig. 

Organisation

Invit bidrar till Musikhjälpen 2016!

12/16/2016

Årets upplaga av musikhjälpen hålls i Örebro och temat är "barn i krig har rätt att gå i skolan". Örebrokontoret startade en insamling bland personalen och kan nu med glädje säga att Invit bidrar med 34 000 kr till insamlingen vilket enligt musikhjälpen.se räcker till 2 skoltält. Skoltälten är 42 kvadratmeter stora och används som tillfälliga skolor i flyktingläger. Med hjälp av dem kan barn snabbt återuppta sin skolgång – även när de är på flykt.

Verksamhetsanalys Förstudie Analys och Design Konstruktion Överlämning

Presentationer från GIS Väst kväll med Invit

9/15/2016

Tack alla som deltog igår på en mycket lyckad GIS Väst kväll med Invit! Vi har nu publicerat alla våra presentationer på vår hemsida. 

 

Metoder för digitalisering av din verksamhet - Mikael Elmquist

Föreläsningen berörde olika verktyg och metoder som kan användas vid digitalisering och verksamhetsutveckling med IT; bl.a. presenteras en förenklad version av TOGAF ADM samt ett sätt att arbeta med gapanalyser och kvalitetsegenskaper.

 

 

Processkartläggning av kommunal verksamhet - Johan Sandberg

Föreläsningen berörde konkreta exempel där verksamhetsmodellering enligt AstrakanMetoden använts på flera olika stadsbyggnadskontor samt förstudie, kravställning och upphandlingsstöd för nytt GIS-stöd

 

Geografiska databaser med FME (Oracle, PostGIS) - Mattias Andrén

Föreläsningen gav konkreta tips på vad som är viktigt att tänka på när man skapar upp automatiserade rutiner där FME används för att flytta geografiska data mellan olika databaser. Vi visade hur dataproduktspecifikation baserade på SS-EN ISO 19131-2008 och SIS-TR 40 Handbok för dataproduktspecifikationer bör användas sammanhanget.

WebGIS 2017 Trender och Tendenser - Igor Tihonov

Föreläsningen visade konkreta exempel på hur GIS idag är WebGIS då allt mer kan göras i webbläsaren samtidigt som prestandan blir allt bättre. Vi pratade även om hur Open Source driver innovationen och att innovationen sker i samarbete.

 

Analys och Design Konstruktion Överlämning Affärer

Invit inleder projekt med Fellingsbro folkhögskola

9/9/2016

Invit hjälper Fellingsbro folkhögskola med design och utveckling av ny webb. Eftersom att många av folkhögskolans utbildningar är anpassade för personer med funktionsnedsättning behöver webbplatsen därför vara tillgänglighetsanpassad både kodmässigt och innehållsmässigt. Umbraco kommer användas som CMS.

Samarbeten GIS

Välkommen på pubkväll med GIS-Väst och Invit

8/26/2016

Välkommen på pubkväll med GIS-Väst och Invit, onsdagen 14 september kl. 16.00 Göteborg City Konferens, Östra Larmgatan 16. Medarbetare från Invit kommer tala om metoder för digitalisering av kommunal verksamhet och det senaste inom GIS-teknik.

16:00 - 16.15 Samling och mingel.

16.15 - 16.20 Välkomna önskar Lina Samor, GIS-väst.

16.20 - 16.45 Metoder för digitalisering av din verksamhet; Mikael Elmquist, Invit.

16.45 - 17:00 Processkartläggning av kommunal verksamhet; Johan Sandberg, Invit.

17.00 - 17.15 Geografiska databaser med FME (Oracle, PostGIS); Mattias Andrén, Invit .

17.15 - 17.30 WebbGIS 2016 (QGIS-Web, OpenLayers 3, Leaflet); Igor Tihonov, Invit.

17.30 - Invit bjuder på mat. Dryck till självkostnadspris.

 

Anmälan via formulär på www.gisvast.se – senast den 12 september.

Analys och Design Konstruktion Samarbeten GIS

Invit samarbetar med VA-utveckling

7/2/2016

Under vintern och våren har Invit hjälpt VA-utveckling med utveckling av appar och webb-applikationer.

Ett webbaserat gränssnitt för presentation av geografisk data, en app för positionering vid inventering samt en app för fältinventering har arbetats fram. Invit har bidragit med kunskap gällande frontend-utveckling och app-utveckling samt designarbete.

Invit deltog också i maj på VA-utvecklings användarträff och det goda samarbetet kommer fortsätta efter sommaren. 

Organisation

Vi välkomnar Mattias Andrén som ny medarbetare på Invit

7/1/2016

Vi välkomnar Mattias Andrén som ny medarbetare på Invit.
Mattias har 15 års erfarenhet som konsult inom systemutveckling och GIS och 5 års erfarenhet av kommunal verksamhet inom samhällsbyggnad.
Mattias specialområden är databaser, datahantering av geodata och back-end utveckling.

Läs mer om Mattias.

 

Verksamhetsanalys Analys och Design Överlämning Affärer

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen i Varbergs Kommun

6/27/2016

Invit har genomfört en genomlysning verksamheten på Stadsbyggnadskontoret i Varbergs Kommun. Detta resulterade i ett förbättringsprogram med tydligt fokus på effektivare ärendehantering och nämndarbete. Ett flertal projekt leder nu mot en effektivare och mer digital verksamhet.
• Övergång till EDP Vision som modern plattform för ärendehantering.
• Integrationer till kommunens centrala system för ekonomi och beslutsstöd.
• Effektivare möteshantering och nämndarbete.
• Digitalt arkiv och digitala akter.
• E-tjänster för lov, anmälan och ritningsarkiv.

 

 

Invit medverkar som arkitekt/projektledare och arbetar tätt ihop med förvaltningen med utveckling av verksamheten.

Organisation

Johan Sandberg ny medarbetare på invit

4/14/2016

Vi välkomnar Johan Sandberg som ny medarbetare på Invit. Johan har erfarenhet av projekt- och processledning, processutveckling samt upphandlingsstöd. Johans specialområde är framtagande av arbetsprocesser hos kommuner både på samhällsbyggnadskontor och inom området kartproduktion, GIS och geodata.

Organisation Affärer

Vi har etablerat ett lönsamt konsultföretag där kunniga medarbetare arbetar med saker de brinner för, ihop med kunder vi tycker om.

3/24/2016

Invit Management AB grundades under 2015 av David van Doorn, Dennis Bergström och Mikael Elmquist. Vår gemensamma ambition är att skapa ett konsultföretag där vi själva vill arbeta under lång tid framöver.

Efter tidigare erfarenheter, på både stora och små konsultföretag, baserat på bl.a.

 • Enkelt förhållningssätt mellan medarbetare genom att alla är delägare med rätt till utdelning, har samma lön och driver företaget tillsammans. Vi ger en bra plattform för människor som gillar personligt ansvar och egen frihet.
 • Enkelt förhållningssätt till kunder genom att vi arbetar med kunder vi tycker om och med de saker som vi brinner för. Vi genomför uppdrag med hjärta och engagemang.
 • Enkelt förhållningssätt till branschkollegor genom att se alla som partners och inte konkurrenter. Vi är transparenta, generösa med kunskap och vårdar våra relationer.
 • Enkel administration och låga gemensamma kostnader genom moderna IT-stöd och distribuerat ansvar.

Vi har under året lyckats bygga upp en verksamhet i enlighet med våra ambitioner. Detta har skett under god lönsamhet. 

 

Årsredovisning 2015 >>

 

Medarbetare

Vi har under året tagit fram en attraktiv lön- och belöningsmodell som i korthet innefattar:

 • En mycket bra normallön och 7 veckors semester.
 • Sjuk- och pensionsförsäkring motsvarande 13 % av garantilönen.
 • En personlig utjämningskassa för att hantera perioder av olika mycket uppdrag.
 • Delägarskap och vinstutdelning genom förvärv av aktier i Invit Partners AB.

Under året har vi avtalat om tillsvidareanställning med Christan Göransson och Mattias Olgerfelt, samt om visstidsanställning med Ola Setterby och Per Linderholm. Vi har etablerat kontor i Göteborg och Örebro. 

Kunder och uppdrag

Vi har höga ambitioner; för oss själva och för våra kunder. Vi vill i varje uppdrag vara bättre, mer innovativa och leverera mer nytta. Detta utvecklar oss och våra kunder. Vi är experter på verksamheter med geografisk IT och arbetar konkret med GIS och avancerad geodatahantering.

 

Våra kunder 2015 var bl.a. Bodens Kommun, Borås Stad, Chalmers, Varbergs Kommun, Göteborgs Stad, Göta Kanalbolaget, Region Örebro, SMHI, VA-utveckling, Viascan, Vätternrundan, Transportstyrelsen och Örebro Kommun. 

Samarbetsavtal och partners

Under året har vi tecknat viktiga samarbetsavtal med Cybercom, Consid, E-work, Dfind, Mahomebee och Viati. Via våra partners har vi därmed tillgång till de viktigaste ramavtalen för våra kunder inom stat och kommun.

IT-konsulttjänster 2012 (kommuner, landsting, m.fl.)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (statliga myndigheter)

IT-konsulttjänster (Göteborg Stad och kringliggande kommuner) 

 

Analys och Design Konstruktion GIS

Bergslagsleden.se

3/15/2016

Invit hjälper Region Örebro Län att marknadsföra Bergslagsleden genom att utveckla en ny webbplats. Webbplatsen är utvecklad med Umbraco som CMS och integration av GIS. Invit har tillsammans med kund arbetat fram designen av webbplatsen. Innehållshanteringssystemet hanterar även att boendeaktörer längs Bergslagsleden själva kan lägga upp information om sina boenden på webbplatsen. Länk till bergslagsleden.se

Organisation

Christian Göransson ny medarbetare

3/1/2016

Vi välkomnar Christian Göransson som ny medarbetare på Invit. Christian drivs av att leverera användbar IT, är certifierad IT-arkitekt, korpmästare i bowling och systemutvecklare med fokus på web och GIS. Med 10 år som verksam inom IT-branschen har Christian stor erfarenhet inom både privat och offentlig sektor.

Läs mer om Christian på LinkedIn

Organisation GIS

Per Linderholm ny medarbetare på Invit

2/21/2016

Vi välkomnar Per Linderholm som ny medarbetare på Invit. Per är geodataspecialist med inriktning mot vägdata (NVDB) och har 25 års erfarenhet av kommunal förvaltning, med bland annat inriktning mot GIS och kommunal GIS-samverkan.

Analys och Design Konstruktion Överlämning GIS

Geodataportal till Chalmers

12/22/2015

Invit utvecklar en hållbar geodataportal där studenter och lärare, på både Chalmers och Göteborgs Universitet, erbjuds de digitala geografiska data som krävs för att utbildningsverksamheten skall fungera tillfredsställande. Lösningen är mycket användarvänlig och baseras på FME Server.

- Läser automatisk av metadata från geodatafiler och XML ISO 19115/19139.
- Användarvänlig logisk hantering av rastermosaik, komplexa CAD-filer och kartprodukter som består av många skikt.
- Enkla sökfunktioner från geografisk läge, metadata eller ämnesområde.
- Hanterar de flesta filformat och koordinatsystem.
- Uppladdning och märkning av data via redaktörsgränssnitt.
- Nedladdning i olika koordinatsystem, format och klippt efter geografiskt urval.
- Hög säkerhet och spårbarhet

Geodataportalen lanseras gradvis under 2016.

UX, DESIGN, GIS, GEODATA, FME, FME SERVER, METADATA, GEODATAPORTAL, CLIP-ZIP-AND-SHIP

Samarbeten Affärer

Samarbete med Cybercom

12/21/2015

Invit har tecknat ett samarbetsavtal som möjliggör för oss att arbeta som underkonsult på ett flertal av de ramavtal som Cybercom Group har. Via detta möjliggörs avrop från kunder såsom Örebro Kommun och Region Örebro.

Samarbeten Affärer

Samarbetsavtal med Dfind IT

12/19/2015

Invit har tecknat ett samarbetsavtal som möjliggör för oss att arbeta som underkonsult på ett flertal av de ramavtal som Dfind har. Via detta möjliggörs avrop från kunder såsom Västra Götalandsregionen och Västtrafik.

Förstudie Analys och Design GIS

Webbgis till Göteborgs Stad

12/1/2015

Uppdraget omfattade utvärdering av möjliga plattformar för publicering och spridning av geodata inom staden. Bland annat har Smap och Hajk plattformarna utvärderats och valet gjordes till fördel av den sistnämnda. Med Hajk kan man på ett smidigt sätt publicera och göra GIS-data sökbar med hjälp av standardiserade webbtjänster WMS och WFS. Plattformen erbjuder användarna en rad olika verktyg, t.ex. möjlighet att rita  punkter, linjer och polygoner eller skriva text på kartan, skapa pdf-utskrifter och dela aktuell kartvy genom att skapa länk till den. Göteborgs Stad planerar att satsa på vidareutveckling av plattformen genom att bland annat anpassa kartapplikationer för mindre skärmstorlekar och göra det enklare för redaktörer att administrera innehållet genom användarvänliga webbgränssnitt.

Organisation

Nytt kontor i Göteborg

10/1/2015

Nu har vi flyttat in i våra nya lokaler på Trädgårdsgatan 3 i centrala Göteborg. Kom gärna förbi på en kopp kaffe och se hur vi har det.

Verksamhetsanalys Förstudie Analys och Design Konstruktion GIS

Verksamhetsutveckling för Varbergs Kommun

8/20/2015

Stadsbyggnadskontoret i Varbergs kommun står inför stora utmaningar såsom hög tillväxt, kommande hamnflytt med stadsutveckling och tunnel med dubbelspår under Varbergs stadskärna. För att klara av dessa utmaningar krävs det högre grad av nyttjande av tekniska stöd samt översyn av arbetsmetoder och processer. Invit har använt en arkitekturutvecklingsmetod baserad på TOGAF ADM för att leda verksamheten genom faserna från mål/vision, via en grundlig modellering av verksamhetsprocesser och IT-stöd, till ett prioriterat förbättringsprogram.

EA, ENTERPRISE ARCHITECTURE, TOGAF ADM, VERKSAMHETSMODELLERING, STADSBYGGNAD, GIS, KART, MÄT, BYGGLOV

Organisation

Igor Tihonov ny medabetare

6/30/2015

Vi välkomnar en ny medarbetare i Göteborg. Igor är en senior mjukvaruutvecklare med över 8 års erfarenhet. Han har arbetat åt privata och offentliga kunder med allt ifrån Java och Ruby on Rails till .NET. Igors expertområde är webbutveckling i kombination med geodata och kartor.

Verksamhetsanalys Förstudie GIS

Enhetschef GIS för Göteborgs Stad - Kretslopp och Vatten

5/20/2015

Mikael Elmquist arbetar tillsvidare som tillförordnad enhetschef GIS. Enheten arbetar bl.a. med anläggningsdokumentation, lägesanvisningar, lägesremisser, verksamhetsutveckling, projektstöd, systemadministration, förvaltningsledning och driftstöd.

Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning som arbetar med att skapa ett kretsloppssamhälle. Förvaltning tillgodoser invånarnas och näringslivets behov av säker, effektiv och miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering, och gör så att göteborgarna på ett effektivt och miljömässigt sätt kan få sitt hushållsavfall återanvänt, återvunnet eller omhändertaget.

Oracle, ISM, AutoCAD, Solen, VA-banken, Infovisaren, MapInfo, TopoCAD.

Organisation

Nytt kontor i Örebro

5/15/2015

Nu har vi flyttat in i våra nya lokaler på Nygatan 15 i centrala Örebro. Kom gärna förbi på en kopp kaffe och se hur vi har det.

Samarbeten

Invit Barbeque

5/5/2015

Vi kör en tidig grill som kick-off för Invit. Anmäl dig på http://invit.se/#invitbarbeque

Förstudie GIS

Kravanalys och IT-arkitektur för Chalmers

4/20/2015

Projektets mål är att dagens plattform för A-databasen ersätts med en ny lösning där studenter erbjuds de digitala geografiska data som krävs för att utbildningsverksamheten skall fungera tillfredsställande. Lösningen skall även kunna tillgodose behov som forskande personal har.

Krav samlas in genom användarberättelser (user stories) som sedan struktureras i en kravkarta. Dessa utgör grund för översiktlig systemarkitektur och rekommendation avseende standarder och komponenter.

Chalmers har under 15 år använt den s.k. A-databasen för distribution av geografiska data till lärare, studenter, forskare, m.fl. Sedan lanseringen har hundratals användare på detta vis kunnat ladda ned och använda tusentals geografiska databaser för forskning, examensarbeten, kursuppgifter, etc. Den gamla mjukvaran går nu inte att migrera till ny miljö för IT-drift och en ersättare skall tas fram.

GEODATA, METADATA, ANVÄNDARBERÄTTELSER, KRAVANALYS, USER STORIES, DATADISTRIBUTION, INSPIRE, MÅLGRUPPSANALYS

Samarbeten Affärer

Ramavtal med Kammarkollegiet

4/20/2015

Invit har tecknat ett samarbetsavtal som möjliggör för oss att arbeta som underkonsult till Consid på deras ramavtal med Kammarkollegiet (Resurskonsulter 2013). Samarbetet gäller ramavtalsområdena:

2. Verksamhetsutveckling & Krav
3. IT-arkitekt
4. Systemutveckling & Systemförvaltning
5. Test & Testledning
6. Ledning & Styrning

Organisation

Mikael Elmquist är nu Certifierad IT-arkitekt

3/12/2015

Mikael Elmquist är nu DFK Certifierad IT-arkitekt Master.

Certifieringen ger en bred genomgång av IT-arkitektur som helhet samt ett gemensamt språk, vare sig man arbetar som lösnings-, mjukvaru- eller infrastrukturarkitekt.

Förstudie GIS

Förstudieledare och IT-arkitekt för Göteborg Stad

2/10/2015

Uppdraget genomförs åt förvaltningen Kretslopp och Vatten (tidigare Göteborg Vatten), och innefattar en omfattande analys av karteringsverksamheten och en kartläggning av befintliga verksamhetssystem. Verksamhetsanalysen genomförs genom arbetsmöten med enheten och modellering enligt MALDIV. Utifrån detta kommer en modell enligt standarden BPMN arbetas fram. Från den gemensamma verksamhetsmodellen och en kartläggning av befintliga verksamhetssystem, hittats förbättringsområden inom verksamhetens processer. En fördjupad gapanalys baserad på kvalitetsegenskaper enligt ISO 25010 ger ytterligare information, och prioriterade delprojekt kan identifieras.

MALDIV, UML, BPMN, GEODATA, ISO 25010, AUTOCAD, ISM, MAPINFO, ORACLE, FME

Förstudie GIS

Kravanalys och systemspecifikation för Göta Kanalbolaget

2/2/2015

Vårt uppdraget var initial att dra upp riktlinjer för ett GIS-system för kanalbolagets framtida behov. Tidigt i förstudien visade det sig handla om ett omfattande IT-stöd för hantering av bl.a. besiktningar, dokumentation, planerat underhåll, löpande underhåll, katastrof och konsekvensplaner, övervakning med sensorer; allt kopplat till en anläggningsmodell i BIM/GIS. Från arbetsmöten med verksamheten har risker, målgrupper och intressenter analyserats. Behoven fångades grovt i form av cirka 70 användarberättelser. Från dessa har en kravkarta skapats, övergripande lösning modellerats och gränssnittsprototyper tagits fram. En tidsuppskattning på två vertikaler användes till sist för att få fram en kostnadskalkyl för genomförande av projektet.

GIS, BIM, ANVÄNDARBERÄTTELSER, KRAVANALYS, USER STORIES, UNDERHÅLLSYSTEM, KOSTNADSKALKYL, MOCKUP, SYSTEMARKITEKTUR

Samarbeten Affärer

Ramavtal med Göteborgs Stad och kranskommuner

1/20/2015

Invit har tecknat ett samarbetsavtal som möjliggör för oss att arbeta som underkonsult till Viati på deras ramavtal med Göteborgs Stad. Samarbetet gäller ramavtalsområdena GIS samt Ledning och Styrning. Ramavtalet gäller även för:

 • Ale kommun
 • Härryda kommun
 • Kungälvs kommun
 • Lerums kommun
 • Lilla Edets kommun
 • Mölndals Stad
 • Partille kommun
 • Stenungsunds kommun
 • Tjörns kommun
 • Öckerö kommun.

Samarbeten Affärer

Ramavtal med Sveriges Kommuner och Landsting

1/12/2015

Invit har tecknat ett samarbetsavtal som möjliggör för oss att arbeta som underkonsult till Viati på deras ramavtal med Sveriges Kommuner och Landsting; SKL Kommentus IT-konsulttjänster 2012. Samarbetet gäller ramavtalsområdena Arkitekter samt Verksamhetsutveckling och strategi.

Förstudie Analys och Design GIS

IT-arkitekt och GIS-expert för Bodens Kommun

1/1/2015

Invit har dokumenterat arkitekturen för kommunens nuvarande GIS-miljö med fokus på integrationer. Från detta har en målarkitektur som tar hänsyn till nya och befintliga system tagits fram. Den nya arkitekturen innebär bl.a. en mer renodlad tjänsteorientering och ett nytt kluster med flera ArcGIS Server för de underliggande geodatatjänsterna. Bakgrunden till uppdraget är att Bodens Kommun inför nytt webbgis baserat på ArcGIS Server, och installerar samtidigt Portal for ArcGIS för att dra nytta av dess funktioner för bl.a. mobil datainsamling. Införandet ställer krav på driftsmiljön som helhet.

GIS, GIT, SYSTEMARKITEKTUR, ARCGIS SERVER, ARCGIS PORTAL, KLUSTER, INTEGRATIONSKARTA